Dutch | Nederlands

Welkom!

Dankjewel voor jouw interesse in deze enquête! We zijn er ons van bewust dat het op dit moment uitdagende tijden zijn voor ieder van ons. We ervaren allen het effect van de aangescherpte corona-maatregelen op ons persoonlijk sociaal leven. Covid-19 heeft niet alleen effect op de organisatie en toegankelijkheid van onze gezondheidszorg en het werkritme van alle gezondheidswerkers, maar uiteraard ook op kwetsbare groepen binnen de zorg. Zoals we hadden verwacht heeft het dus zeker ook effect op de transgenderzorg.

Waarom deze studie?
COVID-19 is een longinfectie die veroorzaakt wordt door het coronavirus SARS-CoV-2. De huidige COVID-19 pandemie stelt zorginstellingen en -centra wereldwijd voor grote uitdagingen. Het zorgt voor restricties in de zorg- en hulpverlening en een minder vlotte toegankelijkheid van onze zorginstellingen. Deze restricties zijn onvermijdelijk van invloed op trans personen van wie de toegang tot de gezondheidszorg al beperkt was vóór de COVID-19 pandemie en nu naar verwachting verder negatief wordt beïnvloed. Bovendien tonen onderzoeken naar ervaringen met eerdere pandemieën (Leung et al., 2009) en de COVID-19 pandemie (Wang et al., 2009) de negatieve impact van dergelijke gebeurtenissen op de geestelijke gezondheid van de algemene bevolking en kwetsbare subgroepen, zoals zorgverleners (Li et al., 2020). Tot nu konden we de impact van de COVID-19 pandemie op zowel de algemene gezondheidszorg alsook de specifieke transgenderzorg alleen maar beoordelen op basis van anekdotische informatie zoals bijvoorbeeld blogposts of individuele rapporten (Loggins, 2020). Deze tonen reeds aan dat trans personen specifieke negatieve effecten ervaren als gevolg van de beperkte toegang tot medische en psychosociale zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie. Via deze studie willen we graag van jou vernemen hoe jij persoonlijk wordt beïnvloed door de COVID-19 situatie en welke gevolgen dit alles heeft voor jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Wat houdt deze studie in?
De enquête bevat een reeks vragen over jouzelf, jouw huidige woonsituatie, jouw behoefte aan gezondheidszorg en jouw lichamelijke en mentale gezondheid. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen. Voor sommige vragen heb je de mogelijkheid om meer informatie die jij belangrijk acht toe te voegen in een vrije tekst. Grijp de kans om ons hierover te informeren! Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en anoniem. Je kan je deelname zonder een reden op te geven en zonder nadelen opzeggen. Deelname aan het onderzoek mag niet gepaard gaan met bepaalde gezondheidsrisico’s. Je wordt alleen gevraagd om te rapporteren over jouw persoonlijke ervaring met de huidige COVID-19-pandemie. De deelname is gratis. We kunnen echter geen vergoeding voor onkosten betalen. Alle informatie die we in het onderzoek verzamelen, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.
Wie kan deelnemen aan deze studie?
We erkennen de heterogeniteit van de transpopulatie; deze enquête staat open voor iedereen die zichzelf identificeert, ervaart en / of beschrijft als transgender, zolang je tenminste 16 jaar oud bent. We gebruiken de term trans hier als een overkoepelende term die veel andere termen omvat, zoals transgender, gender non-binair, genderqueer, gender niet-conform, trans man, trans vrouw, enz. Je kan jouw persoonlijke genderbeleving of de genderidentiteit waarmee jij je identificeert verder toelichten in de enquête.
Wie is het onderzoeksteam en is er ethische goedkeuring?
Het onderzoeksteam bestaat uit Andreas Koehler & Timo Nieder van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf in Duitsland en Guy T’Sjoen en Joz Motmans van de het Universitair Ziekenhuis Gent in België. Er is geen financiering voor deze enquête. De studie kreeg ethische goedkeuring van de Lokale Psychologische Ethische Commissie (LPEK) van het Centrum voor Psychosociale Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf (nr.: LPEK-0130, Datum: 01/04/2020) én van het Universitair Ziekenhuis Gent, België (BC-07607, dd. 15/04/2020).
Op welke manier werden trans personen betrokken bij de onderzoeksopzet?
Een deel van de onderzoeksleden identificeert zichzelf als trans. Bij de opmaak van de vragenlijst hebben we met Vlaamse transorganisaties (Transgender Infopunt) en Europese transorganisaties zoals TGEU en EPATH overleg gepleegd. Het onderzoeksteam wil alle personen bedanken die de vragenlijst hebben beoordeeld en voorzien van feedback, en neemt alle verantwoordelijkheid voor eventuele resterende fouten op zich. De enquête werd onder enorme tijdsdruk opgemaakt, maar we probeerden respectvol en correct taalgebruik te hanteren. We zijn blij met jouw feedback indien je verbeterpunten kunt aanhalen.
Wat gebeurt er met de resultaten?
Omdat we de impact van de COVID-19-pandemie op de transgezondheid en transgenderzorg als een tijdgevoelig probleem beschouwen, zullen we de voorlopige resultaten van de studie analyseren, met name op staatsniveau. We zullen informatie verstrekken op basis van de voorlopige resultaten aan zowel lokale transorganisaties als zorgverleners. We hopen dat ze op deze manier geïnformeerd worden over wat transgender personen nodig hebben in deze COVID-19 pandemie. Als het online onderzoek is afgerond, worden de eindresultaten weer beschikbaar gesteld aan de deelnemende transorganisaties en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, bij voorkeur met open access.