Serbain | Srpski

Dobro došli!

Drago nam je da ste zainteresovani da učestvujete u ovoj studiji. Trenutno se nalazimo u izuzetno izazovnom vremenu za svakoga, sa velikim ograničenjima u brojnim oblastima naših života. Ova situacija ne utiče samo na zdravstvenu negu, već posebno na osetljive grupe. Zbog toga očekujemo da će uticati i na zdravstvenu negu trans osoba.

Čemu ova studija?
COVID-19 je plućna infekcija izazvana koronavirusom SARS-CoV-2. Aktuelna pandemija COVID-19 predstavlja ogroman novi izazov za zdravstvene sisteme širom sveta. Pandemija uslovljava veliki spektar ograničenja u obezbeđivanju medicinske nege. Ovakve okolnosti neminovno pogađaju trans osobe čiji je pristup zdravstvenoj nezi već bio ograničen pre pandemije COVID-19 , a očekuje se da će u narednom periodu biti još više pogođen. Prethodne studije koje su se bavile pandemijama (Leung et al., 2009) i COVID-19 pandemijom (Wang et al., 2020) pokazale su negativan učinak ovakvih događaja na mentalno zdravlje opšte populacije i osetljivih podgrupa, kao što su profesionalci u zdravstvenoj nezi (Li et al., 2020). Sve do sada uticaj COVID-19 pandemije na zdravstvene servise koji pružaju negu trans osobama i zdravlje trans osoba može se proceniti jedino na osnovu anegdotalnih informacija, na pr. blog postovi ili individualni izveštaji (Loggins, 2020). Međutim, oni pružaju naznake specifičnih negativnih uticaja na trans osobe kao rezultat ograničenog pristupa medicinskoj i psihosocijalnoj nezi, a zbog COVID-19 pandemje. Namera nam je da ovom studijom saznamo od Vas na koji način na Vas lično pogađa ova situacija u vezi sa COVID-19 pandemijom i kakve posledice ona ima na Vaše fizičko i mentalno zdravlje.
Čime se bavi ova studija?
Ovo istraživanje sadrži komplet pitanja o Vama, Vašem fizičkom i mentalnom zdravlju, Vašoj trenutnoj životnoj situaciji i Vašim zdravstvenim potrebama. Na većinu pitanja postoji mogućnost davanja većeg broja odgovora, a za neka pitanja možete dodati još informacija tekstualno koje smatrate važnim. Molimo Vas da iskoristite tu mogućnost i da slobodno upišete sve što smatrate potrebnim. Učešće u studiji je na dobrovoljnoj bazi i anonimno. Možete prekinuti Vaše učešće u bilo kom trenutku bez pratećeg obrazloženja i negativnih posledica. Potrebno je samo da date odgovor u vezi sa Vašim ličnom iskustvom u aktuelnoj COVID-19 pandemiji. Na žalost nismo u mogućnosti da omogućimo novčanu kompenzaciju za Vaše troškove. Sve informacije koje prikupimo u ovoj studiji biće strogo poverljive i korišćene isključivo u naučne svrhe. Biće potrebno da odvojite oko 20 minuta Vašeg vremena da odgovorite na postavljena pitanja.
Ko može da učestvuje u istraživanju?
Svesni smo raznolikosti trans populacije,tako da je ovo istraživanje otvoreno za bilo koga ko se doživljava, identifikuje, izražava i/ili samoopisuje kao transrodan/na, a ima najmanje 16 godina. Ovde koristimo termin trans kao kišobran termin (uobičajeni izraz) koji uključuje mnoge druge termine, kao što je” transrodan/na”, “ne-binarni/na”, “rodni kvir” (genderqueer), “rodno nekomformirani/na”,”rodno nenormativni/na”,” trans muškarac”,” trans žena” itd. Imate mogućnost da označite specifičan rod kojim se sami identifikujete odnosno poistovećujete u okviru ovog istraživanja.
Ko su članovi istraživačkog tima i da li postoji etičko odobrenje?
Istraživački tim čine Andreas Koehler i Timo Nieder iz Univerzitetskog Medicinskog Centra u Hamburgu-Eppendorf ,Nemačka, kao i Joz Motmans iz Gent Univerziteta, Belgija. U projektni tim uključena je i Dragana Duišin Šef Kabineta za transrodna stanja Klinike za psihijatriju Kliničkog Centra Srbije pri Medicinskom fakultetu u Beogradu, Srbija koja je i prevela celokupno istraživanje i anketu na srpski jezik i prilagodila situaciji u Srbiji. Studija nije finansirana, odnosno ne postoji fond za njeno izvođenje. Studija je odobrena od strane Lokalnog psihološkog Etičkog komiteta (Local Psychological Ethics Committee-LPEK) u Centru za psihosocijalnu medicinu University Medical Center Hamburg-Eppendorf (broj: LPEK-0130, datum: 01.04.2020).
Na koji način su trans osobe uključene u dizajn ove studije?
Pojedini članovi istraživačkog tima se identifikuju kao trans osobe. Prilikom konstruisanja korišćenog upitnika zatražena je dodatna konsultacija trans organizacija (kao što je Transgender Europe, FtM Phoenix Group/Russia, Bundesverband Trans* and dgti/Nemačka). Istraživački tim želi da se zahvali svim osobama koje su obavile pregled upitnika odnosno ispitale anketu i preuzele svu odgovornost za preostale greške. Svesni smo činjenice da je istraživanje koncipirano pod snažnim vremenskim pritiskom, ali smo i pored toga pokušali da u formulisanju pitanja budemo u dovoljnoj meri osetljivi i da poštujemo rečnik koji je jedino prihvatljiv. Zahvalni smo na Vašim sugestijama sa ciljem poboljšanja ovog istraživanja.
Šta ćemo učiniti sa rezultatima?
Smatramo da je uticaj COVID-19 pandemije na trans zdravlje i zdravstvenu negu vremenski osetljiv problem, odnosno da je uvremenjenost dobijenih rezultata od značaja. Analiziraćemo preliminarne rezultate studije u svakoj od zemalja posebno. Dobijene preliminarne rezultate ćemo proslediti trans organizacijama i zdravstvenim ustanovama i nadamo se da će oni biti informisani šta su potrebe trans osoba u okviru ove COVID-19 pandemije. Nakon kompletiranja online ankete kada budu prikupljeni svi podaci, konačni rezultati će ponovo biti dostupni uključenim trans organizacijama i objavljeni u naučnim časopisima, po mogućstvu onim sa otvorenim pristupom.