Swedish | Svenska

Hej!

Tack för ditt intresse av denna studie. Vi är medvetna om att detta är en svår tid för många, med stora inskränkningar i den personliga friheten. Situationen påverkar inte bara sjukvården, utan även sårbara grupper som kan bli särskilt utsatta. Vården för transpersoner är, vad vi förväntar oss, en del av detta.

Varför denna studie?
COVID-19 är en lunginflammation som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Den nuvarande COVID-19 pandemin innebär nya stora utmaningar för sjukvården globalt. Den leder till inskränkningar i den vård som utförs. Detta kommer att påverka transpersoner vars tillgång till vård var begränsad redan innan COVID-19 pandemin började och som nu sannolikt kommer påverkas ännu mer. Studier av tidigare pandemier (Leung et al., 2009) samt av COVID-19 pandemin (Wang et al., 2020) påvisar negativa effekter på den psykiska hälsan i den allmänna befolkningen samt bland särskilt utsatta grupper såsom sjukvårdspersonal (Li et al., 2020). Fram tills nu har effekterna på sjukvården och transpersoners hälsa av COVID-19 bara kunnat undersökas genom anekdotiska data såsom bloggar eller enskilda individers rapportering (Loggins, 2020). Denna typ av information inger misstanke om att transpersoner kan drabbas av epidemin på specifika sätt eftersom COVID-19 begränsar tillgången till medicinsk och psykosocial vård. Med denna studie vill vi lära oss mer om hur COVID-19 påverkar dig och vilka konsekvenser utbrottet har fått för din kroppsliga och psykiska hälsa genom att ta del av dina erfarenheter.
Vilka frågor ställs i denna studie?
Denna enkät innehåller frågor om dig, hur du bor, vilket vårdbehov du har samt om din kroppsliga och psykiska hälsa. De flesta frågor har förutbestämda svarsalternativ som du får välja mellan. Under vissa frågor finns även möjlighet att bidra med mer information genom fri text. Skriv gärna ned dina erfarenheter och dela dem med oss! Deltagande denna studie är helt frivilligt och anonymt. Du kan avbryta ditt deltagande i studien när du vill utan att ange något skäl för detta och utan att det medför några negativa konsekvenser för dig. Att delta i studien innebär inga hälsorisker. Du ombeds endast att beskriva dina erfarenheter av den nuvarande COVID-19 pandemin. Att delta i studien är gratis. Vi kan tyvärr inte erbjuda någon ekonomisk ersättning för eventuella utlägg. All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och används endast för forskningsändamål. Det kommer ta dig ca 20 minuter att besvara enkäten.
Vem kan delta i denna enkätundersökning?
Vi är medvetna om att transpersoner är en mångfacetterad grupp. Denna studie är öppen för alla som identifierar, uppfattar eller beskriver sig som transpersoner. Du måste vara minst 16 år gammal för att delta i studien. Vi använder ordet trans som ett brett paraplybegrepp som innefattar flera olika identiteter och termer såsom transperson, icke-binär, genderqueer, gender-non-conforming, transman, transkvinna och person med transerfarenhet etc. Du får själv ange vilka ord du använder för att beskriva din identitet i studien.
Vilka ingår i forskargruppen och finns det något etiskt godkännande för studien?
Forskargruppen består av Andreas Koehler och Timo Nieder, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, i Tyskland samt Joz Motmans från Ghent Universitet i Belgien. I projektgruppen ingår även Cecilia Dhejne, medicinskt ansvarig vid ANOVA, utredningsteamet för transpersoner vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Sverige liksom ST läkare Felicitas Falck verksam vid samma enhet. Cecilia och Felicitas har översatt enkäten till svenska och anpassat den till svenska och skandinaviska förhållanden. Denna studie uppbär ingen finansiering. Denna studie har godkänts av den lokala etiska kommittén vid Center for Psychosocial Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf (No.: LPEK-0130, Datum: 01.04.2020).
Hur har transpersoner involverats i utformningen av denna studie?
I forskargruppen ingår personer med transerfarenhet. Representanter från flera olika transorganisationer (såsom Transgender Europe, TtM Phoenix Group i Ryssland samt Bundesverband Trans* and dgti i Tyskland) har deltagit i utformningen av enkäten. Vi vill tacka alla som har deltagit i framtagandet av enkäten och tar på oss allt ansvar för eventuella fel i denna. Vi har utformat denna enkät under stor tidspress men har försökt säkerställa att vi använder ett respektfullt språk. Vi tar tacksamt emot synpunkter på hur vi kan förbättra enkäten.
Vad kommer att ske med studieresultaten?
Vi bedömer att tid är en viktig faktor då effekterna av COVID-19 på transpersoners hälsa och transvården ska hanteras. Vi kommer därför analysera preliminära resultat från studien, särskilt på nationell nivå. Vi kommer att dela information om studiens preliminära resultat med lokala transorganisationer och vårdgivare för att öka deras kunskap om vilka behov transpersoner har under COVID-19 pandemin. När enkätstudien är slutförd, kommer de slutgiltiga resultaten delas på nytt med de transorganisationer som vi samarbetar med och vi avser även att publicera materialet genom vetenskapliga artiklar, företrädelsevis med fri tillgänglighet s.k. open access.